Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Trzeba w Roku Wiary odkryć na nowo skarb Różańca

katedra

Abp Skworc: Trzeba w Roku Wiary odkryć na nowo skarb Różańca

 Homilia Arcybiskupa Katowickiego, pielgrzymka Róż różańcowych do katedry 2012.10.20

Serdecznie witam i pozdrawiam w katowickiej archikatedrze pielgrzymów, diecezjan tworzących Róże różańcowe w parafiach naszej archidiecezji.

Bóg zapłać wam za przybycie; cieszę się obecnością i modlitwą każdego z was drodzy pielgrzymi; witam waszych duszpasterzy.
W dniu naszej pielgrzymki, która odbywa się progu tygodnia misyjnego, stajemy z darem modlitwy przy wszystkich misjonarzach i wspominamy, wszak niedawno przeżywaliśmy 12- ty dzień papieski, bł. Jana Pawła II.

To On – podobnie jak wy – przed laty należał do Róży Różańca, był zelatorem. Raz w miesiącu – Róża Karola Wojtyły – spotykała się na modlitwie w niepozornej kamieniczce przy ul. Różanej 11, w mieszkaniu krakowskiego krawca Jana Tyranowskiego.
Wielce prawdopodobne, że właśnie tamte wspomnienia towarzyszyły Janowi Pawłowi II, kiedy pisał list apostolski poświęcony modlitwie różańcowej. Niewykluczone, że podobne wspomnienia z czasów młodości towarzyszyły mu, gdy przed laty wspominał:
„Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swojej prostocie i głębi zarazem. (...) Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez serce Jego Matki. Równocześnie w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

    Drodzy Bracia i Siostry! Czciciele Matki Bożej!
Myślę, że i Wy jako członkowie Żywych Róż Rożańcowych możecie z pełnym przekonaniem przychylić się do tej opinii. Sami przecież poprzez modlitwę na różańcu przekonujecie się, że jest to modlitwa, która pulsuje życiem ludzkim. Każdego miesiąca odmawiacie różaniec w intencjach ogólnych i misyjnych, powierzonych przez Ojca Świętego Apostolstwu Modlitwy. W ten sposób w Waszej modlitwie odzwierciedla się całe bogactwo życia ludzkiego, a zwłaszcza życia Kościoła. Dlatego w imieniu naszego lokalnego Kościoła pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za to piękne i skuteczne świadectwo służby Kościołowi; za podejmowanie odpowiedzialności za losy Kościoła oraz za losy świata i człowieka. Wszak misją Kościoła jest oddziaływanie na rzeczywistość, w której żyje i w której pełni swą zbawczą misję. Poprzez modlitwę macie odwagę dotykać ran człowieka i świata, by je opatrywać.     
Odmawianie różańca w ramach Róż Różańcowych jest służbą Kościołowi, ponieważ poprzez modlitwę wspieramy wysiłki Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i świeckich w celu kształtowania życia w Kościele i w świecie, zgodnego z wolą Chrystusa i Jego Matki oraz na wzór ich ziemskiego życia. Różaniec, „zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród środków duszpasterskich” ( JP II w liście O Różańcu Świętym n. 17).
Modlitwa różańcowa jest też dowodem odpowiedzialności za Kościół, gdyż nie pozostawia nas biernymi w dziele ewangelizowania człowieka i całej ludzkiej rodziny. Chociaż nie uczestniczymy wprost w wydarzeniach, które kształtują oblicze Kościoła i świata, to jednak wpływamy na nie poprzez modlitwę, która jest najskuteczniejszym, chociaż niewidocznym, sposobem ewangelizacji i wprowadzania Królestwa Bożego.

Drodzy Bracia i Siostry!
    We wspomnianym już liście o różańcu Jan Paweł II zaapelował, by wśród różnych intencji towarzyszących odmawianiu różańca na pierwszym miejscu znalazły się sprawy pokoju i rodziny (zob. n. 39). Niech uwzględnienie tych intencji w naszej codziennej modlitwie różańcowej stanie się darem ofiarowanym rodzinom i całemu społeczeństwu. Dar ten będzie też darem dla Kościoła, świata i człowieka współczesnego. Wiele zależy od panującego w nas i pośród nas pokoju oraz od kondycji materialnej, a nade wszystko duchowej rodzin!
    Wiele zależy też od modlitwy różańcowej! Albowiem „trudności, jakie na początku tego nowego tysiąclecia pojawiają się na światowym horyzoncie, skłaniają nas, by uznać, że nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka” (RVM 40). W obliczu licznych niepokojów i wojen oraz wobec kryzysu rodziny różaniec staje się ratunkiem i skuteczną pomocą. Tym bardziej, że niejako z samej swej natury różaniec jest modlitwą za pokój i za rodziny. Jest modlitwą za pokój z tej racji, że koncentruje się na osobie Jezusa – Księcia Pokoju i do spotkania z Nim prowadzi. Jest „modlitwą rodzinną”, gdyż ukazuje współczesnym rodzinom piękne przykłady życia Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech zatem modlitwa za pokój w świecie i za rodziny stanie się podstawowym zadaniem dla Róż Różańcowych!
    Wraz z modlitwą podejmujcie codzienne inicjatywy i wysiłki na rzecz pokoju w Waszym życiu i w Waszych środowiskach zamieszkania i pracy oraz bądźcie promotorami życia rodzinnego na wzór życia Świętej Rodziny z Nazaretu. Chodzi o to, by intencje i słowa modlitwy nie rozmijały się z czynami i działaniami. Rozważane codziennie tajemnice z życia Jezusa i Maryi niech pomogą Wam w prowadzeniu ewangelicznego życia! Niech Wasze życie w coraz większym stopniu staje się różańcowe; nie tyle ze względu na zwiększający się czas poświęcony na tę modlitwę, co z powodu stylu Waszego życia, będącego konsekwencją rozważań tajemnic różańcowych.
    Inspiratorką do takiego postępowania niech będzie dla Was Matka Najświętsza. Ją przecież nazywamy Królową Pokoju i Królową Rodzin. Pomimo rozmaitych powodów do niepokoju i lęku, zawsze zachowywała pokój serca i sumienia. Tak było między innymi w chwili Zwiastowania, przypomnianej nam przez dzisiejszą Ewangelię. Wobec wielu wątpliwości, pytań i niepewności, stanowczo i jednoznacznie wyznała: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38).
Z matczyną troskliwością dbała również o zachowanie pokoju w Jej Rodzinie poprzez okazywanie miłości i dobroci Jezusowi i mężowi Józefowi.
Z tą samą troskliwością dbała i dba nadal o rodzinę Bożą, jakim jest Kościół. Pierwsze czytanie mszalne z Dziejów Apostolskich przypomniało nam obecność Maryi w Wieczerniku, u początków Kościoła (por. Dz 1,14). Maryja jest w nim nadal obecna: w tajemnicy świętych obcowania i w swych uznanych przez Kościół zjawieniach w Lourdes i w Fatimie, gdzie wołała – odmawiajcie Różaniec!

Moi Drodzy!
Duch Święty – nieustannie zstępuje na Kościół i wzbudza w nim nowe inicjatywy misyjne. Jedną z wielu jest dziedzictwo S. B. Pauliny Jaricot. W liście pasterskim, który będzie odczytany jutro w naszej archidiecezji zachęcam do rozwijania w parafiach grup Żywego Różańca.
Apeluję również do dzieci i młodzieży o włączenie się w Papieskie Dzieła Misyjne, a także w dzieło Kolędników Misyjnych. W tym zakresie bardzo liczę na pomoc katechetów świeckich i tych diecezjan, którym sprawa misji jest szczególnie bliska.
Polecam waszej uwadze cenną inicjatywę realizowaną w naszej archidiecezji: „Różańcowy Most Misyjny”. Dzieło to wyraża naszą odpowiedzialność za Kościół powszechny i daje szansę na ubogacenie wiary przez modlitwę.

Umiłowani w Chrystusie!
Hasło tegorocznego Tygodnia Misyjnego brzmi: „Głosić wiarę z  radością” i nawiązuje do rozpoczętego modlitwą i znakiem krzyża Roku Wiary. Niech Rok Wiary uświadomi nam na nowo związek miedzy Maryją, Kościołem i Różańcem. Trzeba w Roku Wiary odkryć na nowo skarb różańca.

Drodzy Pielgrzymi!
Do was ten apel się nie odnosi, bo odkryliście ów skarb – może dawno już temu, może wczoraj; obojętnie. Macie w ręku skarb i tym skarbem możecie ubogacić Kościół, świat. Módlcie się o pokój dla świata i każdej rodziny. Wołajcie o nowe powołania do służby Ewangelii; aby była głoszona wszędzie, bo wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
W tym duchowym ubogacaniu Kościoła bądźcie wielkoduszni i wytrwali, ufni i miłosierni.
Idźcie za Chrystusem – poznając Go, miłując i naśladując w tajemnicach różańca. Idźcie wytrwale, byście mogli za św. Pawłem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”( Ga 2,20). Amen.
 

 

 

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media