Got 0 bytes response, method=default Response decode error Statut Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej

katedra

Statut Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej

1. Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej (zwana dalej: „Komisją”) jest ciałem doradczym Arcybiskupa Metropolity Katowickiego w sprawach odnoszących się do muzyki kościelnej na terenie archidiecezji katowickiej (zwanej dalej: „Archidiecezją”). Dba ona o przestrzeganie nauczania Soboru Watykańskiego II, przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i prawa liturgicznego, dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski oraz instrukcji Arcybiskupa Metropolity Katowickiego odnoszących się do muzyki kościelnej.

2. Zarząd i członków Komisji mianuje Arcybiskup Metropolita Katowicki na pięcioletnią kadencję.

3. Zarząd Komisji tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

4. W skład Komisji wchodzą z urzędu: dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego, dyrygent chóru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, ceremoniarz archidiecezjalny, archidiecezjalny duszpasterz organistów, archidiecezjalny wizytator organów i organistów, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej lub inny członek tejże komisji przez niego wyznaczony.

            W skład Komisji – na wniosek jej przewodniczącego – wchodzą również mianowani przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego przedstawiciele: Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach (specjalność: muzyka kościelna), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku (specjalność: organy kościelne), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach (specjalność: organy kościelne), a także innych instytucji.

5. Komisja składa się z następujących podkomisji: do spraw twórczości muzycznej, do spraw ogólnej formacji muzycznej, do spraw kształcenia, do spraw organistowskich. Ich zadania są następujące:

a. podkomisji do spraw twórczości muzycznej: ocenianie nowych utworów, opiniowanie koncertów;

b. podkomisji do spraw ogólnej formacji muzycznej: dbałość o muzyczną edukację poszczególnych wspólnot parafialnych;

c. podkomisji do spraw kształcenia: kształcenie, duszpasterstwo muzyków kościelnych innych niż organiści;

d. podkomisji do spraw organistowskich: kształcenie, duszpasterstwo organistów, budownictwo organowe.

6. Zwyczajne zebrania Komisji odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zebranie zwołuje i nim kieruje przewodniczący lub zastępca. Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne zebranie Komisji.

7. Do zadań Komisji należą:

a. organizowanie rekolekcji, dni skupienia i kursów szkoleniowych dla organistów;

b. opiniowanie w szczególnych przypadkach umów o pracę, wizytowanie organistów, powoływanie komisji określających kwalifikacje organistów, a także komisji czuwających nad właściwym przeprowadzaniem konkursu na stanowisko organisty;

c. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji organistów archidiecezji;

d. nadzorowanie budowy, remontów organów i dzwonów, zatwierdzanie projektów, dokonywanie odbioru nowo wybudowanych, wyremontowanych bądź zrekonstruowanych organów;

e. wizytowanie organów w parafiach archidiecezji i sporządzenie ich dokumentacji;

f. czuwanie nad kształceniem muzyków kościelnych w Akademii Muzycznej w Katowicach, w państwowych szkołach muzycznych II stopnia w Katowicach i w Rybniku oraz w Archidiecezjalnym Studium Organistowskim w Katowicach;

g. inicjowanie i prowadzenie (we współpracy z Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej) formacji chrześcijańskiej organistów i innych muzyków kościelnych, członków chórów kościelnych i tak dalej;

h. propagowanie praktyki niedzielnej szkoły muzyki liturgicznej dla wiernych;

i. organizowanie i koordynowanie okresowych przeglądów (festiwali) chórów, schol liturgicznych i orkiestr dętych;

j. organizowanie kursów szkoleniowych dla dyrygentów, psałterzystów i kantorów;

k. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji chórów, schol i orkiestr;

l. organizowanie Dnia Muzyki Liturgicznej w archidiecezji;

m. współpraca z mediami kościelnymi i świeckimi celem propagowania muzyki kościelnej;

m. opiniowanie nowej twórczości muzycznej przeznaczonej do liturgii;

o. opiniowanie zezwoleń na przeprowadzanie koncertów w kościołach;

p. czuwanie nad przygotowaniem oraz wykonawstwem muzyki liturgicznej w kościele katedralnym, w sanktuariach archidiecezji oraz w szczególnych zgromadzeniach liturgicznych;

q. współpraca z innymi komisjami, Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach, innymi gremiami w Polsce (takimi jak: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Caecylianum, Śląski Związek Chórów i Orkiestr, Polska Federacja Pueri Cantores, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – Sekcja Polska i innymi) celem jak najlepszego realizowania wyżej wymienionych zadań.

8. W trosce o stałą formację muzyczną w archidiecezji i dla skutecznego wykonania zleconych sobie zadań Komisja powinna starać się o utrzymanie łączności z duchowieństwem i muzykami kościelnymi działającymi na jej terenie.

9. Środki materialne przeznaczone na stałe lub doraźne działania Komisji ustala się w porozumieniu z ekonomem archidiecezji, zaś każda dotacja musi być zatwierdzona przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media